مرکز نوآوری دانش آموزی؛ گپ طلوعی3

سومین «گپ طلوعی» «مرکز نوآوری دانش آموزی طلوع شرق» با عنوان «مرکز نوآوری دانش آموزی» با دکتر «محمد نوری زاده»، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای و مدرس دانشگاه فرهنگیان و به میزبانی مهندس «رضا عابدی» برگزار شد.

مرکز نوآوری؛ گپ طلوعی 2

دومین «گپ طلوعی» «مرکز نوآوری تخصصی دانش‌آموزی طلوع شرق» با عنوان «مرکز نوآوری» با دکتر «فهیمه محمدزمانی»،دبیر کارگروه شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق و فناور ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و به میزبانی مهندس «رضا رضوانی» برگزار شد.

زیست‌بوم نوآوری؛ گپ طلوعی1

اولین «گپ طلوعی» «مرکز نوآوری تخصصی دانش‌آموزی طلوع شرق» با عنوان «زیست‌بوم نوآوری» با مهندس «رضا رضوانی»، رئیس هیات مدیره شرکت دانش‌بنیان طلوع شرق و به میزبانی پرسشگر، «ویدا مهرابی» برگزار شد.