مرکز نوآوری دانش آموزی؛ گپ طلوعی3

سومین «گپ طلوعی» «مرکز نوآوری دانش آموزی طلوع شرق» با عنوان «مرکز نوآوری دانش آموزی» با دکتر «محمد نوری زاده»، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای و مدرس دانشگاه فرهنگیان و به میزبانی مهندس «رضا عابدی» برگزار شد.